Bağlayıcı Tarife Bilgisi nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi nedir; Nasıl başvuru yapılır?

İthalat sürecinin olmazsa olmaz en önemli unsuru ithalata konu olacak eşyaya ait Gümrük Tarife İstatistik pozisyonun  ( G.T.İ.P) tespitidir.  GTİP tespit süreci 6 Maddeden oluşan Genel yorum kurullarının sıralı bir şekilde uygulanması gerçekleştirilmektedir.  ( yazımızın devamında Gümrük yorum kuralları yer almaktadır. )

6 kuralın uygulanması neticesinde eşyaya ilişkin GTİP tespiti halen hataya yer vermeyecek şekilde tespit edilememiş ise  Gümrük  Kanunu’nun 8. Maddesine istinaden  ücretsiz olarak  Gümrük İdaresinden bilgi talep edilebilir.  (Eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır.)

Bilginin Gümrük idaresi nezdinde ve Dış ticaret sürecinde bağlayıcı nitelik taşıyabilmesi adına Gümrük Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden “ Bağlayıcı Tarife Bilgisi”  başvurusu ( yazımızın devamında BTB olarak kısaltma kullanılacaktır. )  yapılarak GTİP tespiti için Gümrük İdaresinden talepte bulunulabilmektedir.

Peki, BTB nedir?

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB);eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır.

BTB bilgisi almanın faydası nedir?

İthalata konu etmeyi  ( Serbest dolaşıma giriş rejimine tabii tutmayı ) düşündüğünüz Eşya ile ilgili olarak Gümrük İdaresine verilecek olan Beyan üzerinde yer alacak olan GTİP bilgisine istinaden Vergi oranları belirlenmekte ve bu GTİP ‘e istinaden varsa diğer kurum ve kuruluşlardan alınması geren izin ve uygunluk yazıları tespit edilmektedir. Olası yanlış  GTİP tespitinde ithalat sürecinizde aksilikler yaşanabileceği gibi izne tabii olan bir eşya için izin almamış olmanız veya eşyanın iznin gerekliliklerini yerine getirebilir nitelikte olmaması gibi sebepler nedeniyle cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilmektedir.  Bu tür riskleri ortadan kaldırmak ve kendimizi Gümrük İdaresi nezdinde güvenceye almak açısından BTB bilgisi son derece önemli bir dış ticaret uygulamasıdır.

Hangi Eşyalar için BTB başvurusu yapabiliriz?

 • Daha önce aynı eşya için BTB başvurusu yapılmamış olması gereklidir.
 • Perakende satış ambalajı içinde olan, Eşya üzerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak bilgileri ihtiva etmesi gerekmektedir.
 • BTB başvurusuna konu eşyanın başvuru yapıldığı tarih itibari ile Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmamış  olması gerekmektedir.

Hangi Eşyalar için BTB başvurusu yapamayız?

 • Daha önce aynı eşya için BTB başvurusu yapılmış olması
 • Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 00.90 [23]ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi
 • Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak bilgileri haiz olmayan eşyaya dair başvurular, ayniyet tespitinin fiziki olarak da mümkün olmaması
 • Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma sunulmuş olması durumunda

Bu eşyalar için BTB başvurusu yapılamaz.

 • BTB başvuru gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar.

BTB başvurusu nasıl yapılır?

Bağlayıcı Tarife başvurusu  Ticaret Bakanlığı  uygulamalar sayfasında yer alan Bağlayıcı Tarife bilgisi ( BTB) E-Başvuru Sistemi  aracılığıyla yapılabilmektedir. İlgili sayfa üzerinden BTB başvurusu yapılabilmesi için Ticaret Bakanlığınca Başvuru yapma yetkinizin aktif edilmiş olması gerekmektedir.

Başvuru doğrudan bağlı bulunulan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılmakta olup başvuru için aşağıda sıralı olarak yer alan belgelerin Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Başvuru dilekçesi
 • Müşavirlik imza sirküsü fotokopisi
 • Bağlı bulunulan Gümrük müşavirliği derneğinden alınacak güncel tarihli firma raporu aslı
 • Müşavir karne fotokopisi
 • Müşavir T.C kimlik fotokopisi

BTB Başvuru yetkinizin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce aktif hale getirilmesinden sonra Ticaret bakanlığı uygulamalar sayfasında yer alan Bağlayıcı Tarife bilgisi ( BTB) E-Başvuru Sistemi’ne bilge sistemi kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru sürecini başlatabilirsiniz.

Başvuru ekranının kullanımı için Ticaret Bakanlığınca Yayımlanan Kılavuza ulaşmak için  aşağıda yer alan bağlantıyı tıklayabilirsiniz

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ E-BAŞVURU İŞLEMLERİ YARDIM REHBERİ (gtb.gov.tr)

Başvuru için gerekli evraklar;

 • Başvuru dilekçesi
 • Başvuru formu ( online ortamda başvurunuzu oluşturduktan sonra başvuru ekranından indirerek ulaşabilirsiniz )
 • Taahhütname ( indirmek için Tıklayınız)
 • Proforma fatura ve tercümesi
 • Eşyanın asli niteliklerini ve etiketlerini gösterir fotoğraflar
 • Faaliyet belgesi fotokopisi
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Gümrük müşavir imza sirküsü fotokopisi

İlgili evraklar başvuru esnasında BTB başvuru ekranına yüklenmeli. Başvuru onaya sunulduktan sonra başvurunuzun işleme alınabilmesi için evrak asıllarının ve USB bellek içindeki bir nüshasının Gümrük ve Dış Ticaret bölge Müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilmesi ve kayda girilmesi gerekmektedir.

NOT: başvuru onay işlemi JAVA tabanlı çalıştığından JAVA programını çalıştıran bir web tarayıcısı üzerinden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz.

Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

 1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.

——————————————————————

 1. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğini içermesi gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.[1]

(b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.

———————————————————

 1. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:

(a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, söz konusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.

(b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

(c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.

———————————————————

 1. Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

———————————————————

 1. Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

(a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

(b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

———————————————————

 1. Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır.

Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.

———————————————————